high performance computing – fast interconnect

High Performance Computing systems are composed of many interconnected nodes, where each one of them computes its individual part of the algorithm. Considering the performance of the nodes, memory access or data delivery becomes a bottleneck not only in terms of bytes per second but also in terms of latency.

The aim of this project is to review recent networking standards and their implementation on FPGA devices for High Performance Computing systems.

Requirements:

  • Basic knowledge of computer networking
  • Basic knowledge of HDL programming

Systemy typu High Performance Computing są złożone z wielu, połączonych pomiędzy sobą węzłów, z których każdy oblicza pewną część algorytmu. Uwzględniając wydajność węzłów, wąskim gardłem staje się dostęp do pamięci oraz dostarczanie danych, nie tylko w kategorii bajtów na sekundę ale również opóźnienia.

Celem tego projektu jest przegląd nowoczesnych standardów komunikacyjnych oraz ich implementacja na układach FPGA.

Wymagania:

  • Podstawowa znajomość sieci komputerowych
  • Podstawowa znajomość programowania HDL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s