ACAP architecture for neural networks

ACAP (Adaptive Compute Acceleration Platform) devices are complex System-on-Chips including programmable logic resources, ARM cores, DSP and AI engines. All these, combined together can offer new capabilities in netural networks inference. Such complex systems require advanced development environments in order to make use of all possible features.

The aim of this project is to investigate capabilities of ACAP devices and software packages for neural networks inference

Requirements:

  • Basic knowledge of neural networks
  • Basic knowledge of C/C++ programming
  • Basic knowledge of FPGA technology

Układy typu ACAP (Adative Compute Acceleration Platform) są złożonymi systemami SoC zawierającymi zasoby programowalnej logiki, rdzenie ARM oraz silniki DSP i AI. Wszystkie połączone razem otwierają nowe możliwości do inferencji sieci neuronowych. Tak złożone układy wymagają zaawansowanych środowisk programistycznych w celu wykorzystania wszystkich dostępnych funkcji.

Celem tego projektu jest przebadanie możliwości architektury ACAP oraz pakietu oprogramowania do inferencji sieci neuronowych

Wymagania:

  • Podstawowa znajomość sieci neuronowych
  • Podstawowa znajomość C/C++
  • Podstawowa znajomość technologii FPGA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s