Category Archives: Diploma Projects

Medical imaging with Hololens

The project is about visualization of the J-PET or D-JPET reconstructed image using Hololens

Hololens are holographic googles from Microsoft. They can be used to track patients and display dynamically generated tomographic image on their body.

The project consists of exploring the mechanisms behind Hololens and develop a method of augmenting the vision with the generated  image.

 

Projekt polega na wizualizacji obrazów zrekonstruowanych przy pomocy skanerów J-PET i D-JPET przy użyciu gogli Hololens

Hololens to gogle holograficzne od Microsoft. Zamierzamy ich użyć do śledzenia pacjenta i nakładania dynamicznie generowanego obrazu tomograficznego na jego ciele.

Projekt polega na przebadaniu mechanizmów na podstawie których działają gogle oraz rozwinięciu metody rozszerzenia wizji poprzez nałożenie wygenerowanego obrazu.

Multiprocessor Systems

Project about evaluating OpenAMP framework for High Performance Computing on FPGAs

Modern, large-scale data processing system require usage of efficient communication mechanisms between computing nodes. Nowadays FPGA devices support classic CPUs on computing farms delivering lots of programmable logic resources, configurable to accelerate computations.

Projekt dotyczy przetestowania mechanizmów OpenAMP w aspekcie High Performance Computing na układach FPGA

Nowoczesne, wielko-skalowe systemy przetwarzania danych wymagają zastosowania wydajnych mechanizmów komunikacji pomiędzy procesorami. W obecnych czasach układy FPGA wspierają klasyczne procesory w farmach obliczeniowych dostarczając bardzo dużo zasobów programowalnej logiki, konfigurowanej do akceleracji obliczeń.

OpenAMP jest technologią pozwalającą na delegowanie obliczeń do zdalnych zasobów, w tym do komponentów zaimplementowanych jako logika programowalna. Praca polega na zapoznaniu się z tematem, zaprojektowanie i zaimplementowaniem demonstracyjnej platformy obliczeniowej, wykorzystującej klasyczne procesory oraz układy FPGA.

Szczegóły tutaj

Dynamically Reconfigurable Systems

Project about evaluating the dynamic reconfiguration procedures and adaptive algorithms

FPGA technology offers the possibility to dynamically reconfigure fragments of the logic by exchanging logic configurations without the need to reload the entire design. This opens a wide range of interesting possibilities to create dynamic solutions that adapt to a particular computing requirements in order to optimize usage resources.

 

Projekt dotyczący ewaluacji mechanizmów dynamicznej rekonfiguracji i adaptacyjnych algorytmów

Technologia FPGA oferuje możliwośc dynamicznej rekonfiguracji polegającej na podmianie konfiguracji fragmentów logiki bez potrzeby przeładowania całego układu. Otwiera to wiele ciekawych możliwości na tworzenie rozwiązań dynamicznie adaptujących się do wymaganego rodzaju obliczeń w celu optymalizowania wykorzysania zasobów.

Projekt polega na zapoznaniu się z tematem i opracowania systemu potrafiącego dynamicznie przekonfigurowywać logikę ładując sprzętowe akceleratory odpowiedniego typu.

DAQ Systems Integration

Project about integration of two measurement systems: J-PET and DigiPET

The first one of the works on TRBv3 platforms, synchronized by optical links. The second one is a new system based on modern Virtex Ultrascale VCU108 platforms.

The aim of the project is the integration of pthose two systems by optical links and deconding on the VCU108 the synchronization packets coming from the master TRBv3 board.

Praca polega na zintegrowaniu dwóch systemów pomiarowych: J-PET oraz DigiPET.

Pierwszy z nich działa na platformach TRBv3 synchronizowanych przez łącza optyczne. Drugi jest nowym systemem wykorzystującym nowoczesne platformy Virtex Ultrascale VCU108.

Celem projektu jest połączenie obu systemów poprzez łącze optyczne i rozkodowanie na płycie VCU108 pakietów wyzwalających pochodzących z centralnej płyty TRBv3.

Szczegóły tutaj